اعلامیه تاسیس و انتشار منشور «کانون وبلاگ‌نويسان ايران»

<div style=»text-align: left;» dir=»ltr»>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL» align=»center»><span style=»text-decoration: underline;»><span style=»color: red; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» dir=»LTR»>
</span></span><span style=»text-decoration: underline;»><span style=»font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>اعلامیه تاسیس و انتشار منشور «کانون وبلاگ‌نويسان ايران»</span></span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: right; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: right; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: right; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>ما وبلاگ‌نویسیم</span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» dir=»LTR»>.</span>
<strong><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» dir=»LTR»>
</span></strong></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>ایران کشوریست که با وجود اختناق موجود در جامعه و آزادی ستیزی استبداد حاکم، بیشترین تعداد وبلاگ‌نویس را در خود جای داده و به کشور وبلاگ‌نویسان معروف شده است. </span>
<span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>
</span>
<span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>وبلاگ‌نویسان آزادیخواه ایرانی تاکنون آسیبهای زیادی را از سوی دستگاههای امنیتی و پلیسی  جمهوری اسلامی متحمل شده‌اند. در حال حاضر بسیاری از فرزندان آزاده ملت ما بهترین سالهای شکوفایی عمر خویش را تحت ضد انسانی‌ترین شرایط در زندانهای رژیم به سر میبرند.</span>
<span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>
</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>ما وبلاگ‌نویسان در راه انجام وظیفه، خطرات سهمگینی چون زندان، شکنجه و اعدام که به طور مداوم موجودیت ما و بستگان ما را تهدید کرده و میکنند را به جان خریده و به تعهد و رسالت اجتماعی خویش پایبند میمانیم. ما نیز همانند سایر ایرانیان نگران امروز و آینده میهنمان هستیم و به عنوان وجدان بیدار جامعه همچنان تلاش میکنیم -که فارغ از قید و بندهای روزنامه‌نگاران رسمی- به امر خبر رسانی و نقد اخبار و روشنگری اهتمام بورزیم.</span>
<span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>
</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>بدین وسیله ما وبلاگ‌نویسان امضا کننده این منشور، «کانون وبلاگ‌نویسان ایران» را پایه‌گذاری می‌کنیم.</span>
<span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>
</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>اهداف کانون وبلاگ‌نویسان ایران شامل موارد زیر می‌باشد</span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» dir=»LTR»>:</span>
<span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» dir=»LTR»>
</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 42.45pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۱- </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>فراهم نمودن بستری مناسب جهت تبادل نظر میان وبلاگ‌نویسان ایرانی</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 42.45pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۲- </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>نهادینه کردن فرهنگ احترام به آزادی بیان در جامعه ایرانی</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 42.45pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۳- </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>تشویق جوانان ایرانی به مطالعه، اندیشیدن و وبلاگ‌نویسی</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 42.45pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۴- </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>ایفای نقش فعال در مجامع سیاسی به منظور گذار به دموکراسی و تداوم آن و پاسداشت آزادی بیان</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 42.45pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۵- </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>حمایت از وبلاگ‌نویسان دربند</span>
<span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>
</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» dir=»LTR»> </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>این منشور بر اساس اصول زیر پایه‌گذاری شده است</span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» dir=»LTR»>:</span>
<span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» dir=»LTR»>
</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 49.55pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۱- </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>بیانیه جهانی حقوق بشر مصوبه </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۱۰</span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»> دسامبر </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۱۹</span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>٤</span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۸</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 49.55pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۲- </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>آزادی اندیشه و آزادی بیان</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 49.55pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۳- </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>گذر از نظام مستبد و تمامیت خواه جمهوری اسلامی و گذار بسوی دموکراسی و برقراری حکومت مردم بر مردم</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 49.55pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۴- </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و آزادی همه ادیان و عقاید</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 49.55pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»FA»>۵- </span><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>ترویج صلح و دوستی در فضای مجازی</span>
<span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>
</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>کانون وبلاگ‌نویسان ایران موسسه‌ای غیرانتفاعی می‌باشد که به هیچ سازمان، گروه و یا حزبی وابستگی ندارد. این کانون در لندن (بریتانیا) به ثبت رسیده است. اما محل فعالیت وبلاگ‌نویسان ایرانی، کشور ایران و دیگر کشورهای دنیا می‌باشد. </span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>لطفا با این ایمیل، با ذکر نام وبلاگ خود، برای عضویت در این کانون تماس بگیرید:</span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»>

<a href=»https://iranianbloggerdotcom.files.wordpress.com/2012/05/kanono1.png»><img title=»kanono» src=»https://iranianbloggerdotcom.files.wordpress.com/2012/05/kanono1.png?w=300&#8243; alt=»» width=»300″ height=»47″ /></a>
<span style=»color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;» lang=»AR-SA»>
</span>

</div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»><span style=»line-height: 14.25pt;»> </span></div>
<div style=»direction: rtl; line-height: 14.25pt; margin-left: 27.2pt; margin-right: 20.1pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;» dir=»RTL»></div>
<div style=»direction: rtl; text-align: right; unicode-bidi: embed; margin: 0 20.1pt 10pt 27.2pt;» dir=»RTL»></div>
</div>

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s